Sven Bänziger on GRAZIA n.9

“Sexy e Rock” on GRAZIA Italy n.9
photo: Sven Bänziger @Aura Photo Agency
fashion: Tamara Gianoglio